CURS 09-10 LA FIGURA DE LA MESTRA D'AUDICIÓ I LLENGUATGE

INSTRUCCIONS D'INICI DE CURS 09-10
Els mestres especialistes en audició i llenguatge han de prioritzar l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la parla, la comunicació i el llenguatge.
Les seves funcions són les descrites per als mestres especialistes en educació especial amb relació a l’alumnat amb retards i trastorns en la comunicació, la parla i el llenguatge.
En els centres ordinaris amb agrupament d’alumnat sord, centraran la seva intervenció en el suport a l’alumnat sord en els aprenentatges vinculats a les diferents àrees curriculars i en l'atenció logopèdica específica o ambdues. A més, tindran l’assessorament especialitzat del centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) del sector.
El suport a l'alumnat es pot proporcionar:

  • dins l’aula ordinària, en col·laboració amb els mestres tutors,

  • en grup reduït d’alumnes,

  • en atenció individual,

  • en altres formes d’agrupament
A més, els mestres especialistes en audició i llenguatge han de col·laborar en:

  • L’elaboració dels plans individualitzats o adaptacions del currículum per als alumnes amb trastorns de llenguatge.

  • L’elaboració o l’adaptació de materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...